სამართლებრივი აქტები

 კანონები:

საქართველოს საპატენტო კანონი    ჩამოტვირთე (PDF) 
საქართველოს კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ    ჩამოტვირთე (PDF) 
საქართველოს კანონი საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის შესახებ    ჩამოტვირთე (PDF) 
საქართველოს კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ    ჩამოტვირთე (PDF) 
საქართველოს კანონი დიზაინის შესახებ    ჩამოტვირთე (PDF) 
საქართველოს კანონი ცხოველთა და მცენარეთა ახალი ჯიშების შესახებ    ჩამოტვირთე (PDF) 
საქართველოს კანონი ინტეგრალური მიკროსქემის ტოპოლოგიის შესახებ    ჩამოტვირთე (PDF) 
საქართველოს კანონი ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ სასაზღვრო ღონისძიებათა შესახებ    ჩამოტვირთე (PDF) 

 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები:


საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - "საქპატენტის" დებულების დამტკიცების შესახებ
 
   ჩამოტვირთე (PDF) 

«ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების დაპატენტებასთან, რეგისტრაციასთან და დეპონირებასთან დაკავშირებული მომსახურების საფასურების დამტკიცების შესახებ» საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 ივლისის N182 დადგენილება
 
   ჩამოტვირთე (PDF) 

ინსტრუქცია სასაქონლო ნიშანზე განაცხადის წარდგენასა და რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პროცედურების შესახებ
 
   ჩამოტვირთე (PDF) 

ინსტრუქცია დიზაინის რეგისტრაციის თაობაზე
 
   ჩამოტვირთე (PDF)   

საქპატენტთან არსებული სააპელაციო პალატის დებულება
 
   ჩამოტვირთე (PDF) 

დებულება საქართველოს პატენტრწმუნებულთა შესახებ
 
   ჩამოტვირთე (PDF)   

ინსტრუქცია გამოგონებისა და სასარგებლო მოდელის განაცხადის გაფორმების, წარდგენისა და პატენტის გაცემასთან დაკავშირებული პროცედურების შესახებ
 
   ჩამოტვირთე (PDF) 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის“ სტრუქტურული ერთეულების დებულების დამტკიცების თაობაზე
 
   ჩამოტვირთე (PDF) 


 
 

 

საერთაშორისო ხელშეკრულებები:


სამრეწველო საკუთრების დაცვის პარიზის კონვენცია (1883წ.)
 
   ჩამოტვირთე (PDF)

ხელშეკრულება საპატენტო კოოპერაციის შესახებ (
PCT) (1970წ.)
 
   ჩამოტვირთე (PDF) 

ლიტერატურისა და ხელოვნების ნაწარმოებების დაცვის შესახებ ბერნის კონვენცია (1886წ.)
 
   ჩამოტვირთე (PDF)

ნიშნების საერთაშორისო რეგისტრაციის შესახებ, მადრიდის შეთანხმების ოქმი (1989წ.)
 
   ჩამოტვირთე (PDF) 

შეთანხმება ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ვაჭრობასთან დაკავშირებული ასპექტების შესახებ (
TRIPS)
 
   ჩამოტვირთე (PDF) 

საავტორო უფლებების შესახებ ისმოს ხელშეკრულება (1996წ)
 
   ჩამოტვირთე (PDF) 

შესრულებებისა და ფონოგრამების შესახებ ისმო-ს ხელშეკრულება (1996წ)
 
   ჩამოტვირთე (PDF) 

ნიშნების რეგისტრაციისათვის განკუთვნილი საქონლისა და მომსახურების საერთაშორისო კლასიფიკაციის შესახებ ნიცის შეთანხმება (1957წ.)
 
   ჩამოტვირთე (PDF) 

ჰააგის შეთანხმება დიზაინების საერთაშორისო დეპონირების შესახებ
(1960 წლის 28 ნოემბრის ჰააგის აქტი)
 
   ჩამოტვირთე (PDF) 


ჰააგის შეთანხმება დიზაინების საერთაშორისო რეგისტრაციის შესახებ
(1999 წლის 2 ივლისის ჟენევის აქტი)

 
   ჩამოტვირთე (PDF) 

ადგილწარმოშობის დასახელების დაცვისა და მათი საერთაშორისო რეგისტრაციის შესახებ ლისაბონის შეთანხმება (1958წ)
 
   ჩამოტვირთე (PDF) 

შემსრულებლების, ფონოგრამების დამამზადებლებისა და სამაუწყებლო ორგანიზაციების უფლებათა დაცვის შესახებ რომის კონვენცია (1961წ.)
 
   ჩამოტვირთე (PDF) 

საპატენტო პროცედურების მიზნებისათვის მიკროორგანიზმთა დეპონირების საერთაშორისო აღიარების შესახებ ბუდაპეშტის ხელშეკრულება (1977წ)
 
   ჩამოტვირთე (PDF) 

მცენარეთა ახალი ჯიშების დაცვის საერთაშორისო კონვენცია  (
UPOV-ის კონვენცია)
 
   ჩამოტვირთე (PDF) 

ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის დამფუძნებელი კონვენცია
 
   ჩამოტვირთე (PDF)