საფასურები

დამტკიცებულია

საქართველოს მთავრობის

2010 წლის 3 ივლისის

N 182 დადგენილებით

 

 

დანართი 6

 

ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირებასთან დაკავშირებული საფასურები

 

N

ქმედება

ლარი

1.

ნაწარმოების დეპონირებისა და მოწმობის გაცემის საფასური

10

2.

მონაცემთა ბაზის დეპონირებისა და მოწმობის გაცემის საფასური

10

3.

დეპონირების მოწმობის დუბლიკატის გაცემის საფასური

5