საფასურები

 

 

საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული საფასურები

 

 

N

 

ქმედება

აშშ დოლარი (ეკვივალენტი ეროვნულ ვალუტაში)

1.

საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელების ან გეოგ­რაფიულ აღნიშვნაზე განაცხადის ექსპერ­ტიზა

 

40

2.

საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელების ან გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაცია

 

20

3.

ცვლილებების შეტანა რეესტრში

 

30

4.

რეესტრიდან დამოწმებული ამონაწერის გაცემა

 

30