გეოგრაფიული აღნიშვნები

 

ადგილწარმოშობის დასახელებათა რეგისტრაცია

 

კანონმდებლობა

 

საერთაშორისო ხელშეკრულებები

 

საქპატენტის მიერ რეგისტრირებული დასახელებები

 

საქპატენტის მიერ რეგისტრირებული გეოგრაფიული აღნიშვნები

 

სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრირებული ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელებებილისაბონის შეთანხმების საფუძველზე რეგისტრირებული ქართული დასახელებებისაგანაცხადო ბლანკები


კითხვები და პასუხები