გეოგრაფიულ აღნიშვნის რეგისტრაციაზე განაცხადის წარდგენის ბლანკი

გეოგრაფიულ აღნიშვნის რეგისტრაციაზე განაცხადის წარდგენის ბლანკი
ადგილწარმოშობის დასახელების რეგისტრაციაზე განაცხადის წარდგენის ბლანკი
საქართველოში რეგისტრირებული საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელების გამოყენების თაობაზე განაცხადის წარდგენის ბლანკი
საქართველოში რეგისტრირებული გეოგრაფიული აღნიშვნის გამოყენების თაობაზე განაცხადის წარდგენის ბლანკი