საერთაშორისო ხელშეკრულებები

ლიტერატურული და მხატვრული ნაწარმოებების დაცვის შესახებ ბერნის კონვენცია (1886წ.)
მოკლე მიმოხილვა 
         სრული ტექსტი

შემსრულებელთა, ფონოგრამების მწარმოებელთა დასამაუწყებლო ორგანიზაციათა უფლებების დაცვის შესახებ რომის კონვენცია (1961წ.)
მოკლე მიმოხილვა      სრული ტექსტი

 

საავტორო უფლებების შესახებ ისმო- ხელშეკრულება (1996 წ.)
მოკლე მიმოხილვა

შესრულებლებისა და ფონოგრამების შესახებ ისმო- ხელშეკრულება (1996 წ.)
მოკლე მიმოხილვა      სრული ტექსტი

თანამგზავრით გადაცემული პროგრამის მატარებელი სიგნალებისგავრცელების შესახებ ბრიუსელის კონვენცია (1974 წ.)
მოკლე მიმოხილვა

ფონოგრამების უნებართვო გამრავლებისაგან ფონოგრამების მწარმოებლების დაცვის შესახებ ჟენევის კონვენცია (1971წ.)
მოკლე მიმოხილვა