სასაქონლო ნიშნებზე კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურების საფასურები

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 ივლისის N182 დადგენილებით დამტკიცებულია საქპატენტში ინტელექტუალურ საკუთრების ობიექტების რეგისტრაციის საფასურები.

საფასურები დამტკიცებულია აშშ დოლარის ეკვივალენტი ლარში, შესაბამისად,  რეზიდენტი პირები გადახდას ახორციელებენ აშშ დოლარის ეკვივალენტი ლარში.

სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული საფასურები        

 

 

ქმედება

აშშ დოლარი (ეკვივა

ლენტი ეროვნულ ვალუტაში)

1.

სასაქონლო ნიშნის ფორმალური მოთხოვნების ექსპერტიზა საქონლის ერთ კლასზე

90

2.

სასაქონლო ნიშნის ფორმალური მოთხოვნების ექსპერტიზა საქონლის ყოველ ერთზე მეტ კლასზე

50

3.

კოლექტიური ნიშნის ფორმალური მოთხოვ­ნების ექსპერტიზა საქონლის ერთ კლასზე

150

4.

კოლექტიური ნიშნის ფორმალური მოთხოვნების ექსპერტიზა საქონლის ყოველ ერთზე მეტ კლასზე

90

5.

საკონვენციო პრიორიტეტის მოთხოვნა

30

6.

სასაქონლო ნიშნის არსობრივი ექსპერტიზა

120

7.

კოლექტიური ნიშნის არსობრივი ექსპერტიზა

310

8.

გამოქვეყნება

60

9.

განაცხადზე საქმისწარმოების აღდგენა

90

10.

სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია, მოწმობის გაცემა და ათი წლით ძალის შენარჩუნება

150

11.

ერთზე მეტი განმცხადებლის არსებობის შემთხვევაში ყოველი დამატებითი მოწმობის გაცემა

30

12.

სასაქონლო ნიშნის მოქმედების ვადის გაგრძელება მომდევნო ათი წლით საქონლის ერთ კლასზე

300

13.

სასაქონლო ნიშნის მოქმედების ვადის გაგრძელება მომდევნო ათი წლით საქონლის ყოველ ერთზე მეტ კლასზე

50

14.

კოლექტიური ნიშნის რეგისტრაცია, მოწმობის გაცემა და ათი წლით ძალის შენარჩუნება

550

15.

 

კოლექტიური ნიშნის მოქმედების ვადის გაგრძელება მომდევნო ათი წლით საქონლის ერთ კლასზე

550

16.

კოლექტიური ნიშნის მოქმედების ვადის გაგრძელება მომდევნო ათი წლით საქონლის ყოველ ერთზე მეტ კლასზე

90

17.

საერთაშორისო განაცხადის დამოწმება და გადაგზავნა ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის (ისმო) საერთაშორისო ბიუროში

60

18.

დამატებითი გავრცელების შესახებ საერთაშორისო განაცხადის დამოწმება და გადაგზავნა ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის (ისმო) საერთაშორისო ბიუროში

60

19.

განაცხადის მასალებში შესწორებებისა და ცვლილებების შეტანა ყოველ ერთ მიმართვაზე

60

20.

განაცხადის განხილვის შეჩერება ყოველი ერთი თვით

50

21.

ცვლილებების შეტანა რეესტრში ერთი მიმართვით ყოველ ერთ ნიშანზე

60

22.

განაცხადის დამოწმებული ასლის გაცემა

30

23.

რეესტრიდან დამოწმებული ამონაწერის გაცემა

30

24.

მოწმობის დუბლიკატის გაცემა

90

25.

მოწმობის დანართის დუბლიკატის გაცემა

30

26.

დამოწმებული ამონაწერის გაცემა საფასურების გადახდის შესახებ

5

27.

ხელშეკრულების რეგისტრაცია ყოველ ერთ ნიშანზე

90

28.

სააპელაციო საჩივრის  განხილვა სასაქონლო ნიშანზე

200

29.

სააპელაციო საჩივრის განხილვა კოლექტიურ ნიშანზე

400

30.

მოთხოვნილი საბუთის წარდგენის ვადის გაგრძელება ერთი თვით

30

31.

სასაქონლო ნიშანზე განაცხადის ფორმალური ექსპერტიზა დაჩქარებული პროცედურით საქონლის ჩამონათვალის ერთ კლასზე

200

32.

სასაქონლო ნიშანზე განაცხადის არსობრივი ექსპერტიზა დაჩქარებული პროცედურით საქონლის ჩამონათვალისათვის ერთ კლასზე

300

33.

სასაქონლო ნიშანზე განაცხადის ფორმალური  ექსპერტიზა დაჩქარებული პროცედურით საქონლის ჩამონათვალის ყოველ დამატებით კლასზე

100

34.

სასაქონლო ნიშანზე განაცხადის არსობრივი ექსპერტიზა დაჩქარებული პროცედურით საქონლის ჩამონათვალის ყოველ დამატებით კლასზე

100

35.

სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია, მოწმობის გაცემა, გამოქვეყნება დაჩქარებული პროცედურით და ათი წლით ძალის შენარჩუნება

 

340

36.

სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია, მოწმობის გაცემა, გამოქვეყნება დაჩქარებული პროცედურით და ათი წლით ძალის შენარჩუნება ყოველ დამატებით კლასზე

100

ინდივიდუალური საფასურები ნიშნების საერთაშორისო რეგისტრაციის მადრიდის შეთანხმებასთან არსებული ოქმით საქართველოზე გავრცელებისათვის

 

ქმედება

 

შვეიცარიული ფრანკი (ეკვივალენტი ეროვნულ ვალუტაში)

37.

მადრიდის ოქმით საერთაშორისო რეგისტრაციის გავრცელება საქართველოზე ათი წლით, საქონლის ერთ კლასზე

314

38.

მადრიდის ოქმით საერთაშორისო რეგისტრაციის გავრცელება საქართველოზე ათი წლით, საქონლის ყოველ ერთზე მეტ კლასზე

115

39.

მადრიდის ოქმით საერთაშორისო რეგისტრაციის ძალის შენარჩუნება მომდევნო ათი წლით, საქონლის ერთ კლასზე

314

40.

მადრიდის ოქმით საერთაშორისო რეგისტრაციის ძალის შენარჩუნება მომდევნო ათი წლით, საქონლის ერთზე მეტ კლასზე

115