საერთაშორისო ხელშეკრულებები

საერთაშორისო ხელშეკრულებებ

ჰააგის შეთანხმება დიზაინების საერთაშორისო დეპონირების შესახებ (1960 წლის 28 ნოემბრის ჰააგის აქტი)

სრული ტექსტი


ჰააგის შეთანხმება დიზაინების საერთაშორისო რეგისტრაციის შესახებ (1999 წლის 2 ივლისის ჟენევის აქტი)

სრული ტექსტი

შეთანხმება ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ვაჭრობასთან დაკავშირებული ასპექტების შესახებ(TRIPS)
სრული ტექსტი

სამრეწველო საკუთრების დაცვის პარიზის კონვენცია
სრული ტექსტი

დიზაინების საერთაშორისო კლასიფიკაციის შემოღების ლოკარნოს შეთანხმება
მოკლე მიმოხილვა