საერთაშორისო ხელშეკრულებები

სამრეწველო საკუთრების დაცვის პარიზის კონვენცია (1883)
მოკლე მიმოხილვა           სრული ტექსტი

საპატენტო კოოპერაციის ხელშეკრულება (PCT) (1970 წ.)
მოკლე მიმოხილვა

 

შეთანხმება ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ვაჭრობასთან დაკავშირებული ასპექტების შესახებ (TRIPS)

სრული ტექსტი