Englishსაიტის რუკა ქართულიკონტაქტიმთავარი
სამკურნალო პრეპარატების დასახელებათა ჩამონათვალი, რომელთა რეგისტრაციაც არ არის რეკომენდებული


საქპატენტისა და ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრ ერთობლივი ძალისხმევით დადგენილ იქნა იმ სამკურნალო პრეპარატების დასახელებათა ქვემოთ მოყვანილი ჩამონათვალი, რომლებსაც აღნიშნულ გარემოებათა გამო დაკარგული აქვთ განმასხვავებელუნარიანობა და არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას.

წამლების არაგანმასხვავებელუანრიანი დასახელებები შეიძლება შევიდეს სხვადასხვა მეწარმეთა სასაქონლო ნიშნებში მხოლოდ დაუცველი ნაწილის სახით, რომელზეც არ გავრცელდება სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის შედეგად მეწარმ მიერ მოპოვებული განსაკუთრებული უფლება.

ყოფილ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე წარმოებული პროდუქტების დიდი უმრავლესობის, მათ შორის წამლების, სასაქონლო ნიშნებს დაკარგული აქვ მათი ძირითადი ფუნქციური დანიშნულება, რაც განაპირობა ყოფილ საბჭოთა კავშირში დამკვიდრებულმა არასწორმა პრაქტიკამ, როდესაც რამდენიმე, ხშირად სხვადასხვა რესპუბლიკაში არსებულ სახელმწიფო საწარმოს მიერ წარმოებული  ერთიდაიმავე დანიშნულების პროდუქციისათვის  ერთიდაიგივე სიტყვიერი სასაქონლო ნიშნი გამოიყენებოდა. ბუნებრივია, მომხმარებლისთვის შეუძლებელი იყო ასეთი ნიშნებით მოეხდინა პროდუქციის წარმოშობის წყაროს იდენტიფიცირება.

ხანრძლივი დროის განმავლობაში წამლებისათვის სასაქონლო ნიშნების ასეთი არასწორი გამოყენების შედეგად მომხმარებელთა ცნობიერებაში მოხდა მათი გაიგივება თავად წამლის დასახელებასთან, ისინი გადაიქცენ კვაზიგვარეობით ცნებებად და  დაკარგეს განმასხვავებელუნარიანობა. მეორე მხრივ, ყოფილ სსრკ ტერიტორიაზე ასეთი დასახელებები გამოირჩევიან დიდი ცნობადობით და  რომელიმე ერთი მეწარმ მიერ მათ სასაქონლო ნიშნად რეგისტრაციის შემთხვევაში მეწარმე დაუმსახურებლად მოიპოვებს მონოპოლიას ასეთ ნიშანზე, რაც ჯანსაღი კონკურენციის პირობების დაცვის თვალსაზრისით, ყოვლად დაუშვებელია.

საქპატენტისა და ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრ ერთობლივი ძალისხმევით დადგენილ იქნა იმ სამკურნალო პრეპარატების დასახელებათა ქვემოთ მოყვანილი ჩამონათვალი, რომლებსაც აღნიშნულ გარემოებათა გამო დაკარგული აქვთ განმასხვავებელუნარიანობა და არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას.

წამლების არაგანმასხვავებელუნარიანი დასახელებები შეიძლება შევიდეს სხვადასხვა მეწარმეთა სასაქონლო ნიშნებში მხოლოდ დაუცველი ნაწილის სახით, რომელზეც არ გავრცელდება სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის შედეგად მეწარმ მიერ მოპოვებული განსაკუთრებული უფლება.

ბუნებრივია, რომ ეს ჩამონათვალი მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათისაა, არ არის ამომწურავი და იგი მომავალში შესაძლოა შეივსოს ახალი დასახელებებით.                

       

N

ქართულად

რუსულლად

ინგლისურად (ლათინურად)

1                

ადონის–ბრომი

АДОНИС-БРОМ

ADONIS-BROM

2                

ამპიოქსი

АМПИОКС
(ампиокс натрия)

AMPIOX

3                

ანალგინი

АНАЛЬГИН                   

ANALGIN  

4                

ანაპრილინი

АНАПРИЛИН                 

ANAPRILIN

5                

ანდიპალი

АНДИПАЛ

ANDIPALUM

6                

აპილაკი

АПИЛАК

APILAC

7                

აპიფორი

АПИФОР

APIPHORUM

8                

ასკორუტინი

АСКОРУТИН                

ASCORUTIN

9                

ასნიტინი

АСНИТИН

ASNITINUM

10            

ასპარკამი

АСПАРКАМ                 

ASPARCAM  

11            

ბეკარბონი

БЕКАРБОН

BECARBONUM

12            

ბელალგინი

БЕЛЛАЛГИН

BELLALGINUM

13            

ბელასთეზინი

БЕЛЛАСТЕЗИН

BELLASTEZINUM

14            

ბელატამინალი

БЕЛЛАТАМИНАЛ

BELLATAMINAL

15            

ბენზონალი

БЕНЗОНАЛ

BENZONAL

16            

ბეპასალი

БЕПАСАЛ

BEPASALUM

17            

ბესალოლი

БЕСАЛОЛ                          

BESALOL

18            

ბეხტერევის მიქსტურა

МИКСТУРА БЕХТЕРЕВА

 

19            

ბეხტერევის მიქსტურა

МИКСТУРА БЕХТЕРЕВА

 

20            

ბიცილინი (1,3,5)

БИЦИЛИН(1,3,5)

BICILLIN(1,3,5)

21            

ბუროვის სითხე

БУРОВА ЖИДКОСТЬ

LIQUOR BUROVI

22            

გენდევიტი

ГЕНДЕВИТ

HENDEVIT

23            

გექსავიტი

ГЕКСАВИТ

HEXAVIT

24            

გიოქსიზონი

ГИОКСИЗОН                     

GIOXYZON

25            

გლუფერალი

ГЛЮФЕРАЛ

GLUFERAL

26            

დიაზოლინი

ДИАЗОЛИН

DIASOLIN

27            

დიბაზოლი

ДИБАЗОЛ                              

DIBAZOL

28            

დიმედროლი

ДИМЕДРОЛ

DIMEDROL

29            

დიფენინი

ДИФЕНИН

DIPHENIN

30            

ერინიტი

ЭРИНИТ                                    

ERYNIT

31            

ეუფილინი

ЭУФИЛЛИН                    

EUPHYLLIN  

32            

ვალიდოლი

ВАЛИДОЛ                           

VALIDOL

33            

ვალოკორმიდი

ВАЛОКОРМИД         

VALOCORMID 

34            

ვიკაირი

ВИКАИР

VIKAIR

35            

ვიკალინი

ВИКАЛИН

VIKALIN

36            

ვიკასოლი

ВИКАСОЛ                             

VIKASOL

37            

ვილკილსონის მალამო

ВИЛЬКИНСОНА МАЗЬ

UNGUENTUM WILKILSONI

38            

ვიპროსალის მალამო

МАЗЬ ВИПРОСАЛ

UNGUENTUM VIPROSAL

39            

ვიშნევსკის ბალზამური ლინიმენტი

ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ (ПО ВИШНЕВСКОМУ)

LINIMENT BALSAMIC WISHNEVSKY

40            

ვოტჩალის წვეთები

 

 

41            

თეიმუროვის პასტა

ТЕЙМУРОВА ПАСТА

PASTA TEIMUROVI

42            

თემისალი

ТЕМИСАЛ

THEMISALUM

43            

თეოდიბავერინი

ТЕОДИБАВЕРИН

THEODIBAVERINUM

44            

თეოდინალი

ТЕОДИНАЛ

THEODINALUM

45            

თირეოიდინი

ТИРЕОИДИН

THYREOIDINIUM

46            

თუთია–იხთიოლის პასტა

ЦИНКО-ИХТИОЛОВАЯ
ПАСТА

PASTA ZINCI-ICHTHYOLI

47            

იზამანი

ИЗАМАН

ISAMANUM

48            

იზაფენინი

ИЗАФЕНИН

ISAPHENIN

49            

იოდინოლი

ЙОДИНОЛ                              

IODINOL

50            

იხთიოლი (მალამო)

ИХТИОЛ (МАЗЬ)

ICHTHIOL (UNGUENTUM)

51            

კალცექსი

КАЛЬЦЕКС

CALCEX

52            

კლოფელინი

КЛОФЕЛИН                      

CLOPHELIN

53            

კოკარბოქსილაზა

КОКАРБОКСИЛАЗА

COCARBOXYLASUM

54            

კონკოვის მალამო

МАЗЬ КОНЬКОВА

UNGUENTUM
KONCOVI

55            

კორდიამინი

КОРДИАМИН                 

CORDIAMIN

56            

კორვალოლი

КОРВАЛОЛ                      

CORVALOL

57            

კოფეტამინი

КОФЕТАМИН

COFFETAMINUM

58            

კოფიცილი

КОФИЦИЛ

COPHYCILUM

59            

ლევომეკოლი (მალამო)

ЛЕВОМЕКОЛЬ (МАЗЬ)

LAEVOMECOL (UNGUENTUM)

60            

ლევომიცეტინი

ЛЕВОМИЦЕТИН         

LEVOMICETIN

61            

ლიდაზა

ЛИДАЗА                                   

LYDAZA

62            

ლინკომიცინის ჰიდროქლორიდი

ЛИНКОМИЦИНА ГИДРОХЛОРИД

LINKOMYCINI HIDROCHLORID

63            

მეთილურაცილი

МЕТИЛУРОЦИЛ

METILUROCILE

64            

ნაფტიზინი

НАФТИЗИН                   

NAPHTHYZIN

65            

ნიტროსორბიდი

НИТРОСОРБИД

NITROSORBID

66            

ნოვიკოვის სითხე

НОВИКОВА ЖИДКОСТЬ

LIQUOR NOVIKOVI

67            

ნოვოკაინამიდი

НОВОКАИНАМИД

NOVOKAINAMID

68            

ნოვოკაინი

НОВОКАИН                     

NOVOCAINE

69            

ნორსულფაზოლი

НОРСУЛЬФАЗОЛ       

NORSULFAZOL

70            

ნორსულფაზოლ–ნატრიუმი

НОРСУЛЬФАЗОЛ-НАТРИЙ

NORSULFAZOL-NATRIUM

71            

ოლეტეტრინი

ОЛЕТЕТРИН

OLETETRIN

72            

ოლეტეტრინი (მალამო)

ОЛЕТЕТРИН (МАЗЬ)

OLETERIN (UNGUENTUM)

73            

ოლიგოვიტი

ОЛИГОВИТ

OLIGOVIT

74            

ომნოპონი

ОМНОПОН

OMNOPON

75            

ორტოფენი

ОРТОФЕН

ORTOPHEN

76            

ოსარსოლი

ОСАРСОЛ

OSARSOL

77            

ოქსიკობალამინი

ОКСИКОБАЛАМИН

OXYCOBALAMIN

78            

ოქსილიდინი

ОКСИЛИДИН

OXYLIDIN

79            

ოქსოლინი

ОКСОЛИН
(оксолиновая мазь)                            

OXOLIN

80            

პაგლუფერალი

ПАГЛЮФУРАЛ

PAGLUFERAL

81            

პანტოციდი

ПАНТОЦИД

PANTOCID

82            

პანჰექსავიტი

ПАНГЕКСАВИТ

PANHEXAVITUM

83            

პაპავერინი

ПАПАВЕРИН
(папаверина гидрохлорид)

PAPAVERIN

84            

პაპაზილი

ПАПАЗОЛ

PAPAZOL

85            

პარმიდინი

ПАРМИДИН

PARMIDIN

86            

პახიკარპინი

ПАХИКАРПИН

PACHYCARPIN

87            

პეკტუსინი

ПЕКТУСИН

PECTUSIN

88            

პენტალგინი

ПЕНТАЛГИН

PENTALGIN

89            

პერგიდროლი

ПЕРГИДРОЛЬ

PERHYDROL

90            

პერტუსინი

ПЕРТУССИН                       

PERTUSSIN

91            

პეტროვის აბები

ТАБЛЕТКИ ПЕТРОВА

 

92            

პეტროვის სისხლის შემცველი სითხე

 

 

93            

პიპერაზინი

ПИПЕРАЗИН

PIPERAZIN

94            

პიპერაზინის ადიპინატი

ПИПЕРАЗИНА АДИПИНАТ

PIPERAZINI ADIPINAT

95            

პირამეინი

ПИРАМЕИН

PIRAMEINUM

96            

პირამიდონი

ПИРАМИДОН

PIRAMIDON

97            

პიროქსანი

ПИРОКСАН

PIRROXAN

98            

პიტუიტრინი

ПИТУИТРИН

PITUITRIN

99            

პლანტაგლუციდი

ПЛАНТАГЛУЦИД

PLANTAGLUCID

100        

პლატიფილინი

ПЛАТИФИЛЛИН

PLATYPHYLLIN

101        

პოლიგლუკინი

ПОЛИГЛЮКИН

POLYGLUCIN

102        

პრომედოლი

ПРОМЕДОЛ

PROMEDOL

103        

პრომერანი

ПРОМЕРАН

PROMERAN

104        

პროპაზინი

ПРОПАЗИН

PROPAZIN

105        

პროპოსოლი

ПРОПОСОЛ

PROPOSOL

106        

პროპოსოლი აეროზოლი

ПРОПОСОЛ АЭРОЗОЛЬ

PROPOSOL AEROSOL

107        

პროპოცეუმი

ПРОПОЦЕУМ

PROPOCEUM

108        

პროპოცეუმი (მალამო)

ПРОПОЦЕУМ (МАЗЬ)

PROPOCEUM (UNGUENTUM)

109        

პროტარგოლი

ПРОТАРГОЛ

PROTARGOLUM

110        

პურგენი

ПУРГЕН

PURGENUM

111        

რაუნატინი

РАУНАТИН

RAUNATIN

112        

რევიტი

РЕВИТ

REVITUM

113        

რეზორცინი

РЕЗОРЦИН

RESORCINUM

114        

რემანტადინი

РЕМАНТАДИН

REMANTADINUM

115        

რეოპოლიგლუკინი

РЕОПОЛИГЛЮКИН

REOPOLYGLUCINUM

116        

რიბოქსინი

 

 

117        

რიბოქსინი

РИБОКСИН                              

RIBOXIN

118        

რივანოლი

РИВАНОЛ

 

119        

სალოლი

САЛОЛ

SALOLUM

120        

სალუზიდი

САЛЮЗИД

SALUZIDUM

121        

სენადექსინი

СЕНАДЕКСИН

SENADEXINUM

122        

სერეისკის ნაკრები

СЕРЕЙСКОГО СМЕСЬ

 

123        

სიბაზონი

СИБАЗОН

SIBAZONUM

124        

სიდნოკარბი

СИДНОКАРБ

SYDNOCARBUM

125        

სიდნოფენი

СИДНОФЕН

SYDNOPHENUM

126        

სინტომიცინი

СИНТОМИЦИН

SYNTHOMICINUM

127        

სტრეპტოდეკაზა (საინ.)

СТРЕПТОДЕКАЗА

STREPTODECASUM

128        

სტრეპტოციდი (მალამო)

СТРЕПТОЦИД (МАЗЬ)

STREPTOCIDE(UNGUENTUM)

129        

სტროფანტინი K

СТРОФАНТИН К

STROPHANTINUM K

130        

სულფადიმეზინი

СУЛЬФАДИМЕЗИН

SULFADIMEZINUM

131        

სულფაზინი

СУЛЬФАЗИН

SULFAZINUM

132        

სულფაპირიდაზინი

СУЛЬФАПИРИДАЗИН

SULFAPYRIDAZINUM

133        

სულფაპირიდაზინ-ნატრიუმი

СУЛЬФАПИРИДАЗИННАТРИЙ

SULFAPYRIDAZINUM-NATRIUM

134        

სულფაცილ–ნატრიუმი

СУЛЬФАЦИЛ-НАТРИЙ

SULFACYLUM-NATRIUM

135        

ტანსალი

ТАНСАЛ

TANSALUM

136        

ტეტურამი

ТЕТУРАМ

TETURAMUM

137        

ტრიპსინი

ТРИПСИН

TRIPSINUM

138        

ტრიქომონაციდი

ТРИХОМОНАЦИД

TRICHOMONACIDUM

139        

ტუბაზიდ

ТУБАЗИД

TUBAZID

140        

უნდევიტი

УНДЕВИТ                              

UNDEVIT

141        

უნითიოლი

УНИТИОЛ

UNITHIOLUM

142        

ურობესალი

УРОБЕСАЛ

UROBESALUM

143        

უროსალი

УРОСАЛ

UROSAL

144        

უროსულფანი

УРОСУЛЬФАН

UROSULFANUM

145        

ფენიბუტი

ФЕНИБУТ

PHENIBUTUM

146        

ფენილინი

ФЕНИЛИН

PHENYLINUM

147        

ფერმიდრონი

 

 

148        

ფსორალენი

ПСОРАЛЕН

PSORALENUM

149        

ფტალაზოლი

ФТАЛАЗОЛ

PHTHALAZOLUM

150        

ფტოროტანი

ФТОРОТАН

PHTHOROTANUM

151        

ფურაგინის კალიუმის მარილი

ФУРАГИНА КАЛИЕВАЯ СОЛЬ

FURAGINUM-KALIUM

152        

ფურაგინის კალიუმის მარილი

ФУРАГИНА КАЛИЕВАЯ СОЛЬ

FURAGINUM-KALIUM

153        

ფურადონინი

ФУРАДОНИН

FURADONINUM

154        

ფურაზოლინი

ФУРАЗОЛИН

FURAZOLINUM

155        

ფურამაგი

ФУРАМАГ

FURAMAG

156        

ფურაცილინი

ФУРАЦИЛИН

FURACILINUM

157        

ქინგამინი

ХИНГАМИН

CHINGAMINUM

158        

ქინინის ჰიდროქლორიდი

ХИНИНА ГИДРОХЛОРИД

CHININI HYDROCHLORIDUM

159        

ქლორტეტრაციკლინი ჰიდროქლორიდი

ХЛОРТЕТРАЦИКЛИНА ГИДРОХЛОРИД

CHLORTETRACYCLINI
HYDROCHLORIDUM

160        

ქოლენზიმი

ХОЛЕНЗИМ

CHOLENZYMUM

161        

ქოლოსასი

ХОЛОСАС

CHOLOSASUM

162        

ციკლოდოლი

ЦИКЛОДОЛ

CYCLODOLUM

163        

ცინკუნდანი

ЦИНКУНДАН

ZINCUNDANE

164        

ციტიზინი

ЦИТИЗИН

CYTISIN

165        

ციტიტონი

ЦИТИТОН

CYTITON

166        

ციტოქრომ C

ЦИТОХРОМ C

CYTOCHROM C

167        

ციტრამონი

ЦИТРАМОН

CITRAMON

168        

ციტრამონი N

ЦИТРАМОН N

CITRAMON N

169        

ჰემოდეზი

ГЕМОДЕЗ

HAEMODEZ

170        

ჰეპტავიტი

ГЕПТАВИТ

HEPTAVITUM

171        

ჰექსავიტი

ГЕКСАВИТ                           

HEXAVIT


tag: