დარგობრივი ლიტერატურა                           

     

                 დააბრუნე ცხრილი   

 

ID

დასახელება

რაოდენობა

გამოცემის წელი

ავტორები

გამომცემლობა

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

Ambush Marketing and Brand Protection

1

2011

Phiilip Johnson

OXFORD

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

European Union Design Law

1

2012

David Stone

OXFORD

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

Enforcement of Intellectual Property Rights Through Border Measures (Law and Practice in the EU)

1

2012

Oliver Vrins, Marius Schneider

OXFORD

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names

1

2011

James Mellor, QC, David Llewelyn, Thomas Moody-Stuart, David Keeling, Iona Berkeley

Sweet & Maxwell

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights

1

2013

William Cornish, David Llewelyn,

Tanya Aplin

Sweet & Maxwell

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

EU Copyright Law

1

 

Irini Stamatoudi, Paul Torremans

Northampton, MA, USA

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

The Protection of Geographical Indications

1

2014

Michael Blakeney

Elgar Intellectual Property Law and Practice

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

Procedural Law Under the EPC-2000

1

 

Andrea Verones, Peter Watchom

Kastner

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

PCT Procedures and Passage into European Phase

1

 

Peter Watchorn, Andrea Veronese

Kastner

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

The Cross – Referenced Patent Cooperation Treaty

1

 

DR. C. A. M Mulder

Helzne

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

The Annotated European Patent Convention

1

 

Derk Visser

H. Tel publisher B. V. Tel

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

Border Control of Intellectual Property Rights

1

 

 

Sweet & Maxwell

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

THE EUROPEAN PATENT - A European Success Story For Innovation

1

2013

Pascal Griset

Kösel Buch Altusried-Krugzell, Germany

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

Guidlines for Patent Examination - State Intellectual Property Office of the People's Republic of China

1

2010

 

Intellectual Property Publishing House

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

Intellectual Property

1

2012

Dan Hunter

OXFORD

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

Intellectual Property: valuation, exploitation and infringement damages – 2012 cumulative supplement

1

2012

Russell L. Parr

WILEY

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

Intellectual Property Damages Guidelines and Analysis

1

2003

Mark A.Glick, Lara A. Reymann, Richard Hoffman

WILEY

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

Intellectual Property Valuation, Exploitation, and Infringement Damages

1

2005

Gordon V.Smith, Russell L. parr

WILEY

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

Patent Searching Tools & Techniques

1

2007

David Hunt, Long Nguyen, matthew Rodgers

WILEY

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

Commercialization of Innovative Technologies, Bringing Good Ideas to the Marketplace

1

2008

G. Joseph Touhill, Gregory J. Touhill, Thomas A. O`Riordam

WILEY

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

Patent Valuation, Improving Decision Making Through Analysis

1

2012

William J. Murphy, John L. Orcutt, Paul C. Remus

WILEY

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

Valuation & Dealmaking of Technology-Based Intellectual Property - Principles, Methods, and Tools

1

2009

Dr. Richard Razgaitis

WILEY

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

Commercialization of Science and Technology for Business and Economic Development

1

2004

George Kozmetsky, Frederick Williams, and Victoria Williams

PRAEGER

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

Managing Research, Development, and Innovation – third edition

1

2010

Ravik. Jain, Harry C. Triandis, Cynthia W. Weick

WILEY

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

The Art & Science of Technology Transfer

1

2006

Phyllis L. Speser

WILEY

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

The International Handbook on Innovation

1

2006

Larisa V. Shavinina

PERGAMON

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

The Law of Intellectual Property

Third Edition

1

2011

Wolters Kluwer; Nard, Madison, McKenna, Barnes

 

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights

1

Seventh edition

W. Cornish, D. Llewelyn, T. Aplin

Sweet & Maxwell

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

Intllectual Property Handbook: policy, Law and Use

2

2008

 

WIPO

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

Making Intellectual Property Work for Business

1

2011

 

WIPO, ICC

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

Successful Technology Licensing

1

2004

 

WIPO

Description: http://old.sakpatenti.org.ge/album/newbook.gif

A Century of Patents in the Netherland

1

 

 

NL Agency

1.

Справочник по Физике для инженеров и студентов вузов

1

1968

В.М. Яворский, А.А. Детлаф

Наука

2.

Електрохимический словарь

1

1976

С. Девис, А.Джеймс

мир

3.

Справочник Лекарственные средства применяемые в медицинской практике в СССР

1

1990

М.А. Клюева

Медицина

4.

Сто великих мыслителей

1

2002

И. А. Мусский

Вече

5.

Таможенный кодекс Грузии

1

2007

 

 

6.

Проблемы прикладной механики Международный научный журнал

4

2001

 

Merani-3

7.

ინტელექტუალური უფლებები

1

2006

დავით ძამუკაშვილი

ინტელექტი

8.

Справочная книга по светотехнике

1

1983

Ю.Б. Айзенберг

Енергоатомиздат

9.

Полный сборник кодексов

2

2001

 

Издательство Борисова

10.

Сейсмостойкость предварительно напряженных железобетонных конструкций

1

1972

 

International symposium

11.

Применение предварительно напраженного железобетона в подводных и плавучих сооружениях

1

1972

 

International symposium

12.

Сборник договоров

1

2001

В.В.Смирнов

Норус

13.

Новое о прочности и деформативности бетона и железобетона

1

1986

В.К Балавадзе

Мецниереба

14.

ადამიანის ანატომია, ფიზიოლოგია, ჰიგიენა

1

1987

. ცუზმერი, . პეტრიშინა

განათლება

15.

ლითონის კონსტრუქციები

1

1986

. მსხილაძე, . ფაღავა

განათლება

16.

Операционная система СР/М

1

1983

М. Уейт, Дж. Ангермейер

Радио и связь

17.

Маленькая энциклопедия о большой кибернетике

1

1970

Виктор Пекелис

Детская литература

18.

Справочник строителя

1

1979

М.С. Екельчик, А.А Машек

Будiвельник

19.

Справочник экономиста-строителя

1

1980

П.С. Рогожин

Будiвельник

20.

Я или не я

1

1987

Рем Петров

Молодая гвардия

21.

Современный Русский язик

1

1966

А.Б. Шапиро

Просвещение

22.

Курс для высшего управленческого персонала

1

1970

Экономика

 

23.

Физико-химические процессы в плазме искрового разряда, создаваемого в жидких диэлектриках.

1

2001

У.Асанов

Кыргызпатент

24.

Справочник по кранам (т.1 -2)

1971

А.И. Дукельский

Машиностроение

25.

Справочник по химии

1

1977

А.И.Гончаров, М.Ю.Корнилов

Вища школа

26.

Научно-Техническая терминология (т.5)

1

1970

Л.Ю.Белахова

Издательство стандартов

27.

ერი ერმა უნდა გადაარჩინოს. დემოგრაფიული ვითარება თანამედროვე საქართველოში

1

2007

ვაჟა ლორთქიფანიძე, ანზორ თოთაძე

უნივერსალი

28.

საქართველოს მოსახლეობა მეორე და მესამე ათასწლეულების მიჯნაზე

1

1999

ანზორ თოთაძე

 

29.

ენობრივი გლობალისტიკა, ენის სიწმინდე, სიტყვათშემოკლება, სულხან-საბა, გრანელი

1

2003

რევაზ ბერულავა

იბერთედ-პრესი

30.

მათუსალას საიდუმლო ნატუროპათიის ფილოსოფია

2

1998

თბილისი

 

31.

Единицы величин. Словарь-справочник

1

1990

В.М. Деньгуб, В.Г.Смирнов

Издательство стандартов

32.

Москва. Стихи, сонетты, рубаи

1

2003

Бежан мшвидобадзе

თბილისი

33.

Радио и связь. Справочник. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы

1

1990

С.В.Якубовский, Л.И. Ниссельсон

Радио и связь

34.

Справочник по производству сборных железобетонных изделий

1

1982

К.В.Михаилова

Стройиздат

35.

Сборник нормативных правовых актов. Тайна – коммерческая, служебная, государсвенная.

1

2001

А.В.Коломиец

Статут

36.

Договор о передаче ноу-хау

1

1976

Герберт Штумпф

Прогресс

37.

Международные организации. Справочник

1

1995

Х.А.Шреплер

Международные отношения

38.

Документы в гражданско-правовых отношениях

1

2000

М.Ю.Тихомиров Юринформцентр

 

39.

Коментарий к товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД РОССИИ) издание второе

1

1996

Л.И.Макарцова

Москва

40.

Теорические и практические аспекты охраны промышленой собственности в Российской Федерации

1

1999

А.Д.Корчагин, В.Ю.Джермакян

ИНИЦ

41.

საპატენტო სამართლის ეკონომიკური საფუძვლები

2

2002

ოთარ კეკელაშვილი

თბილისი

42.

საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ.

5

2003

დავით ძამუკაშვილი, რომან შენგელია, დავით გაბუნია, ვალერი ხრუსტალი, სანდრო ჯორბენაძე.

 

43.

სამრეწველო საკუთრება. გამოგონება სასარგებლო მოდელი სამრეწველო ნიმუში.

4

1997

დავით ძამუკაშვილი

თბილისი

44.

სამრეწველო საკუთრება. კომერციული აღვნიშნები არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის აღკვეთა.

1

1998

დავით ძამუკაშვილი

თბილისი

45.

მეწარმეთა შესახებ კანონის კომენტარები.

1

1996

ლადო ჭანტურია. თედო ნინიძე

ნორმა

46.

საბაზრო ეკონომიკა

3

1997

რობერტ ლუკასი

ფინანსთა სამინისტროს გამომცემლობა

47.

პატარა ქვეყანას დიდი შეცდომების უფლება არა აქვს. I ნაწილი.

1

2005

როზეტა ასათიანი

სიახლე

48.

დანაშაული სახელწიფოსა და სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგ.

1

2002

. ლეკვეიშვილი. . მამულაშვილი

მერიდიანი

49.

ამერიკის ეკონომიკა. ზოგადი საფუძვლების მიმოხილვა

1

 

 

ამერიკის შეერთებული შტატების საინფორმაციო სააგენტო

50.

სახელმწიფო გარდამავალ პერიოდში.

1

2002

ლეშეკ ბალცეროვიჩი

თბილისი

51.

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი. საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი.

2

2001

 

თბილისი

52.

საქართველოს ეკონომიკის ,მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტრო. საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების 2003 წლის ინდიკატური გეგმა.

1

2002

 

თბილისი

53.

საქართველოს კონსტიტუცია.

1

2004

თბილისი

 

54.

პარიზის კონვენცია.ინტელექტუალური საკუთრების საერთაშორისო სამართალი. ბერნის კონვენცია.

3

2000

დავით ძამუკაშვილი

თბილისი

55.

ქართული კინემატოგრაფია. ნორმატიული აქტების კრებული.

1

2007

თბილისი

 

56.

ღვაწლი ღირსეული კაცისა

1

1998

ნოდარ ახალკაცი

ტექნიკური უნივერსიტეტი

57.

სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი ისტორია. 1 ნაწ

1

1995

მარიამ ცაცანაშვილი

თბილისი

58.

ჯონ (მალხაზ) შალიკაშვილი

3

1998

მერაბ ბერაძე

თბილისი

59.

Путеводитель по глобальной компьютерной сети. Internet.

1

1996

Адам Гаффин

Артос

60.

Introduction to Patent searching with CD-ROMs

1

1997

WIPO

61.

Деловая этика(1,т-2,т)

2

2001

Р.Т. Де Джордж

Прогресс

62.

Тезаурус таможенной лексики

1

1999

Л.Л.Графова, С.В.Арзуманян

.Наука

63.

Словарь биотехнологических терминов

2

2005

В.З. Тарантул, В.Ю.Джермакян

ИНИЦ Роспатента

64.

Семейное право

2

2001

И.П. Янушкевич

ИНИЦ Роспатента

65.

Международное право

1

1995

Ю.М.Колосов, В.И. Кузнецов

Международные отношения

66.

Внешнеторговый справочник

1

1998

А.Ю.Денисов, В.М. Матвеева

Дело и Сервис

67.

ეკონომიკური რეფორმა.საქართველოს ნორმატიული აქტების კრებული.წიგნი 3

2

1996

.პეტროსიანი

იურიდიული და საგამომცემლო კომპანია ნორმა

68.

ეკონომიკური რეფორმა საქარტველოს ნორმატიული აქტების კრებული.წიგნი 2

2

1996

.პეტროსიანი

იურიდიული და საგამომცემლო კომპანია ნორმა

69.

Интеллектуальная собственость – Мощный инструмент экономического роста

1

2004

Камил Идрис

ВОИС

70.

Инновационный менеджмент. учебник

1

2000

Р.А.Фатхутдинов

Бизнес-школа.Интел- синтез

71.

Юридический справочник для населения

1

1989

Юридическая литература

72.

ცნობარი. თბილისში საჯარო პოლიტიკის სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები.

1

2006

ნანა სუმბაძე

IPS. CTC

73.

Банкноты каталог –справочник стран мира в2-х частях. 240 государств и территорий

2

2001

ИнтерКрим-пресс

74.

ილია ჭავჭავაძე 170

1

2007

 

 

75.

Пояснения к товарной номенклатуре внешэкономической деятельности Российской федерации.(т.1,2,3,-вдвух частях)

1

2003

Софт Издат

76.

Право интеллектуальной собственности в Российской федерации

1

2000

А.П. Сергеев

ПРОСПЕКТ

77.

Производственные корпорации, проблемы формирования и управления

1

2006

И.Р.Ашурбейли, А.Л.Горелик, В.А.Горелик

ОАО ИНИЦ ПАТЕНТ

78.

Международная конкуренция

1

1993

Майкл Портер

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

79.

ისტორია-ფილოლოგია

1

1998

ზაზა მენთეშაშვილი

თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

80.

ევროპული საჯარო სამსახურები ტრადიციასა და რეფორმას შორის

1

2005

ქრისტოფ დემკე

(CTC)

81.

ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი. საქართველოს კანონებისა და საერთაშორისო აქტების კრებული

1

2002

კახა შარაბიძე

ბონა კაუზა

82.

ინფორმაციული სამართალი

1

2004

მარიამ ცაცანაშვილი

თბილისი

83.

პარაზიტოლოგიის მოკლე კურსი

1

1996

ბორის ყურაშვილი

განათლება

84.

საკანონმდებლო აქტების კრებული

1

1998

 

თბილისი

85.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი

1

2005

 

რაიზი

86.

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი

1

2004

 

იურიდიული ფირმა ბონა კაუზა

87.

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის კომენტარი

2

2000

ჯუმბერ რუსიაშვილი, იური ტაბუცაძე

სამართალი

88.

პასუხისმგებლობა სამეწარმეო და სხვა ეკონომიკური დანაშაულისათვის. სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით.

1

2000

ნინო გვენეტაძე, გოჩა მამულაშვილი

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

89.

Зашита договорных обязательств

1

1998

В.С. Анохин,Б.Д.Завидов, В.И. Сергеев.

ИНФРА-М.

90.

Справочник. Налоговые системы развитых стран мира.

1

1995

Ольга Мещерякова.

Фонд Правовая культура.

91.

Гражданский кодекс Российской Федерации.официальный текст.

1

1996

Наука.

 

92.

Интрасети. Доступ в интернет, защита.

1

2000

Н.Г.Милославская, А.И. Толстой.

ЮНИТИ

93.

США. Промышленные корпорации и научные исследования.

1

1975

НАУКА.

94.

Образцы судебных документов.Практическое пособие.

1

1999

И.К. Пискарев

Городец

95.

Закон Австрии о товарных знаках.

1

1985

ВНИИПИ.

96.

Патентные законы стран мира. Патентный закон Франции.

1

1983

ВНИИПИ,

97.

Государственный таможенный комитет Российской Федерации. Таможенный кодекс Российской Федерации. Официальный текст по состоянию на 1июня 1996 года

1

1996

В.А. Максимцев, Б.Н. Габричидзе.

ИНФРА. М-НОРМА.

98.

Социальная экология. Взаимодействие обшества и природы.

1

2001

Ю.Г. Марков.

ЛАДА.НАУКА,

99.

Международное публичное право.

1

2003

Л.П. Ануфриева, К.А. Бекашев.

ПРОСПЕКТ.

100.

Природопользование. Учебник.

1

2000

Э.А. Арусманов.

ДАШКОВ И К.

101.

Международное частное право и сравнительное правоведение.

1

2003

Х.Кох, У.Магнус, П. Винклер фон Моренфельс.

Международные отношения.

102.

Справочник.практикующего юриста. Гражданско-правовая ответственность.

1

2001

О.Б. Гусев, Б.Д. Завидов.

ЭКЗАМЕН.

103.

გაერთიანებული ერების ადამიანის უფლებათა პროგრამასთან თანამშრომლობა. დამხმარე სახელმძღვანელო სამოქალაქო საზოგადოებისათვის.

1

2008

United Nations Human Rights.

104.

ოთარ კეკელაშვილი.(მოგონებები, რეცენზიები და სტატიები)

1

2004

საქპატენტი

105.

უცხო სიტყვათა განმარტებითი ლექსიკონი სოფლის მეურნეობაში.(-)

1

2009

იური ნიკოლაიშვილი

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.

106.

საბჭოთა კავშირის დამსახურებული გამომგონებელი ალექსანდრე ქურდაძე.

1

 

ტექინფორმი.

107.

ქაქუცა ჩოლოყაშვილი 120

1

2008

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი მამულიშვილთა გახსენება.

108.

გრიგოლ ფერაძე- წმინდა მღვდელმოწამე, მოქალაქე, მეცნიერი

1

2005

ილია ფერაძე

წმინდა მღვდელმოწამე გრიგოლ ფერაძის საზოგადოება.

109.

პრაგმატიკული კატეგორიების შედარება არამხატვრულ და მხატვრულ ტექსტებში. (კონკრეტული ტექსტების მაგალითებზე)

1

2009

ნესტან აკობია

მაცნე

110.

დავების განხილვა სასამართლოსა და არბიტრაჟში. შეთანხმება დსთ- მონაწილე სახელმწიფოთა ორგანიზაციებს შორის საქონლის მიწოდების ზოგადი პირობების შესახებ.

1

2002

ირაკლი შაფაქიძე

უნივერსალი

111.

ქართველი მრეწველები და გამომგონებლები ამერიკაში.

1

2002

რუსუდან დაუშვილი

საქპატენტი

112.

საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულების სამართლებრივი პრობლემები.

1

2000

ირაკლი შაფაქიძე

უნივერსალი

113.

საგარეო-სავაჭრო ხელშეკრულება.კონტრაქტის დადება და ახსნა-განმარტება.

1

2002

ირაკლი შაფაქიძე

უნივერსალი

114.

გეოგრაფიული აღნიშვნები კომერციულ პრაქტიკაში.

1

2005

ბეჭდვითი სიტყვის კომბინატი

 

115.

ქართული ფენომენი ღვინო და ღვინის ღვთაება ბადაგონი.

3

2004

ზაურ ქოქრაშვილი

საქპატენტი

116.

Цветок кактуса

1

2007

Отар урушадзе

Картули Цигни.

117.

ზოგიერთი ქართული კერძი

1

2001

მერაბ ბერაძე

ირგი

118.

Самоучитель по работе в интернет и каталог ресурсов.

1

1999

Николай Берченко, Ирина Березовская.

ВНV

119.

INTERNET.В Вопросах и ответах.Практическое пособие.

2

1996

С.Карпенко, И. Шишигин

ВНV

120.

INTERNET у вас дома.

1

1997

С.Березин.

ВНV

121.

Самоучитель работы на компьютере

1

1997

Александр Левин.

НОЛИДЖ.

122.

Профессиональная работа. Поиск знаний в INTERNET.

1

2005

Д.В.Ланде

Диалектика

123.

Сканирование. Лучшие программы. Полезные советы.

1

2000

Я.Б. Шпунт

ДМК.

124.

Бизнес в internet.Как продать товар и получить деньги в Internet.(введение в электронную коммерцию)

1

2000

Александр Крупник.

МИКРОАРТ.

125.

Active X: Создание Web-приложений

1

1998

Том Армстронг

ВНV

126.

Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы.учебник

1

1999

В.Г.Олифер,Н.А.Олифер.

ПИТЕР

127.

Цифровое фото и ретушь в Photoshop CSЗ

1

2007

Александр Заика

ПИТЕР

128.

ILLUSTRATOR CSЗ. Самоучитель с электронным справочником.

1

2008

Михаил Бурлаков

КУДИЦ-ПРЕСС

129.

Новый словарь хакера

1

1996

Эрик С.Рэймонд.

Центр Ком

130.

Интернет это интересно

1

2000

Л.Ш. Лозовский Л.А. Ратновский

ИНФРА-М

131.

Новые информационные технологии ИНТЕРНЕТ.Всемирная компьютерная сеть. Практическое пособие и путеводитель

1

1995

А.Гурин, Э.Замков.

Синтез

132.

10 минут на уроке Internet и World Wide Web.

1

1998

Гален Граймес Вильямс

 

133.

Компьютер для секретарей

1

1998

Е.Т.Вовк, А.А.Попов

ПРИОР

134.

IBM PC для пользователя

1

1990

В.Э.Фигурнов

Финансы и статистика.

135.

Регистр лекарственных средств России.РЛС. Синонимы лекарств справочник

1

2006

РЛС

136.

Словарь-справочник автора

1

1979

Л.А.Гильберг, Л.И.Фрид.

Книга

137.

Методы поиска информации в Интернет

1

2005

Маркус Браун

ЗАО новый издательский дом

138.

Windows.Секреты и советы

1

1995

Йорг Шиб

БИНОБ

139.

IBM PC.Для пользователя. Краткий курс

1

1997

В.Э.Фигурнов

ИНФРА М

140.

Азбука Word 97. Загляните в завтра.

1

1997

Гай Харт-Девис

SYBEX

141.

Поиск в интернете

1

2005

А.В.Фишкин

Альфа-Пресс

142.

Знания и опит экспертов.Видеомонтаж и фабрика видеодисков.

1

2007

Сергей Блохнин

ТРИУМФ

143.

Трюки и эффекты.3 ds Max9.

1

2008

С.Бондаренко, М.Бондаренко

ПИТЕР.

144.

International classification o of goods and services.Nice classification.(1-2 parts) IX edition

2

2006

 

Wipo

145.

International classification of goods and services.Nice classification.(1-2 parts) VIII edition

1

2001

 

Wipo

146.

International Classification for Industrial designs (Locarno Classification)IX edition.

1

2008

 

Wipo

147.

ნიცის კლასიფიკაცია ქართულად 2 ნაწილად მე -9 რედაქცია

1

2010

 

საქპატენტი.

148.

Венская классификация V редакция

1

2004

 

ВОИС

149.

Nice classification(1-2 parts) VI edition

1

1992

 

WIPO

150.

Как получить Европейский патент.частьI.

2

2009

 

ВОИС

151.

International Patent classification. VIII edition.volum (1-5)

1

2006

 

Wipo

152.

საერთაშორისო საპატენტო კლასიფიკაცია VII რედაქცია.

1

1999

 

საქპატენტი

153.

Международная патентная классификация.VIII редакция.(1-4)

1

2006

 

ВОИС

154.

Международная патентная классификация.VII редакция.(1-10)

2

2000

ВОИС

155.

Локарнская класификация VIII редакция.Руководство для пользователя.

2

2004

ВОИС

156.

Международная классификация товаров и услуг VIII редакция

2001

 

ВОИС

157.

Wipo guide to the intellectual property worldwide.I edition

1

2000

WIPO

158.

Международная патентная класификация.(1-9) редакция.

1

2006

ВОИС

159.

სამრეწველო ნიმუშების საერთაშორისო კლასიფიკაცია (ლოკარნო) VIII რედაქცია.

1

2008

საქპატენტი

160.

Англо-Русский и Русско-Английский словарь ложных друзей переводчика.

1

1969

В.В. Акуленко.