თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კიბერნეტიკისა და გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტი; ბიოლოგიური კიბერნეტიკის სპეციალობით. საბაზო განათლება მიღებული აქვს ფიზიკაში, მათ შორის ექსპერიმენტულ ფიზიკაში, ორგანულ და ელექტრო ქიმიაში, ბიოქიმიაში, ბიოფიზიკაში. გარდა ამისა დაეუფლა კომპიუტერის ტექნიკური აღჭურვილობის ზოგად პრინციპებს.

1966-1971

შალვა გვარამაძე

პატენტრწმუნებული

მისამართი: სულხან ცინცაძის 56, ბინა 36, 0160, თბილისი, საქართველო

მობილური ტელ.: + 995 599 975 043

ტელ.: + 995 322 367 233

ფაქსი.: + 995 322 367 228

ელ.ფოსტა: info@gvaramadze.com;

ვებ–გვერდი: www.gvaramadze.com

 

განათლება:

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტთან არსებული ასპირანტურა.
ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის დისერტაცია (ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი) სპეციალობა- კომპიუტერულ ტექნიკური მოწყობილობები.

 

 

 

 

 

1978-1980
სტაჟირებები სხვადასხვა პერიოდით ყოფილი საბჭოთა კავშირის საპატენტო უწყების სხვადასხვა დარგობრივ განყოფილებებში.

 

საქართველოს პეტენტმცოდნეობის ინსტიტუტი; სპეციალობა - საპატენტო ექსპერტიზა.

 

სამუშაო გამოცდილება:

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუსის საპატენტო განყოფილების გამგე. ამ პერიოდში მიღებული აქვს ფართო პრაქტიკული გამოცდილება გამოგონების გამოვლენაში, საპატენტო განაცხადის მომზადებაში, ექსპერტთან მიმოწერაში, სააპელაციო საჩივრების შედგენასა და განხილვაში. კიბერნეტიკის ინსტიტუტის საქმიანობიდან გამომდინარე გამოგონებები განეკუთვნებოდა ფიზიკის, რადიო ფიზიკის, კომპიუტერულ- ტექნიკურ მოწყობილობებს, ოპტიკის და ტექნიკის სხვა დარგებს.

 

1975-1982

 

1981-1983

 

1993
დარეგისტრირდა საქართველოს პატენტრწმუნებულად.

 

1993 

 

დაარსდა „გვარამაძის საპატენტო ბიურო“.

დამატებითი ინფორმაცია:

 

1981-1989

 

ყოფილი საბჭოთა კავშირის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის პატენტმცოდნეთა მუდვიმოქედი კონფერენციის ხელმძღვანელის მოადგილე, შემდგომ ხელმძღვანელი. ამ პერიოდში გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო შრომები კონფერენციის მასალების სახით.
1989-1991

 

მონაწილეობდა საქართველოს მეცნიერებისა და ახალი ტექნოლოგიების სამინისტროსთან მოქმედ საინიციატივო ჯგუფში ინტელექტუალურიმ საკუთრების ობიექტებზე საკანონმდებლო აქტების შექმნაში.
1998  წლიდან

 

 

AIPPI-ს წევრი, 2005 წლიდან ხელმძღვანელობს საქართველოს ეროვნულ ჯგუფს.
• წლების განმავლობაში მონაწილეობდა მრავალ კონფერენციაზე ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სფეროში- INTA, AIPPI, ECTA, MARKS და სხვა.

 

 

ენები:
ინგლისური – თავისუფლად
რუსული – თავისუფლად

 

 

1971-1974